Wat is het verschil tussen een sociaal tolk en een intercultureel bemiddelaar?

Sociaal tolk

De taak van een sociaal tolk is strikt beperkt tot het vertalen van de talige boodschap van de hulpvrager. Enkel indien er cultuurverschillen zijn die de communicatie lijken te belemmeren, kan de tolk toestemming vragen aan beide partijen om cultuurgebonden termen en begrippen wat meer uit te leggen. Het is de bedoeling dat de communicatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager zo rechtstreeks mogelijk verloopt.

In Brussel zijn er gecertificeerde en niet-gecertificeerde sociaal tolken. Die laatste worden ook wel opgeleide’ sociaal tolken genoemd. Het merendeel van de opdrachten wordt uitgevoerd door niet-gecertificeerde tolken. Zij hebben een basisvorming gevolgd en daarna extra infosessies. Opgeleide sociaal tolken werken meestal als vrijwilliger. 

Intercultureel bemiddelaar

Een intercultureel bemiddelaar doet meer dan tolken. Deze tussenpersoon communiceert ook over culturele factoren, biedt hulp en emotionele ondersteuning en bemiddelt bij conflicten. De bemiddelaar ook als pleitbezorger optreden. Een bemiddelaar is dus meestal meer betrokken dan een sociaal tolk.

Dit zijn de drie grote opdrachten van een bemiddelaar:

 • Taalbijstand: de bemiddelaar vertaalt wat de hulpvrager vertelt. Het gaat niet alleen om een letterlijke vertaling, maar ook om culturele duiding. Dat kan nodig zijn wanneer de hulpvrager bijvoorbeeld uitdrukkingen gebruikt die letterlijk vertaald onbegrijpelijk zijn.
 • Faciliteren:

de bemiddelaar wijst de gesprekspartners op het bestaan van mogelijke misverstanden en probeert die op te lossen.

  bij miscommunicatie door cultuurverschillen kan de bemiddelaar de hulpverlener daarop wijzen en extra duiding geven. Dat geldt zowel voor de hulpverlener als de hulpvrager.

  de bemiddelaar helpt de hulpverlener- en vrager bij het opnemen van hun rol. Hij* kan bijvoorbeeld vragen aan de arts om bepaalde vakterminologie te verklaren of de hulpvrager tips geven om de consultatie voor te bereiden.

  • Pleitbezorgen:

  De bemiddelaar komt op voor de rechten en belangen van de hulpvrager. Daarbij kan de bemiddelaar een neutrale positie innemen, door de hulpverlener bijvoorbeeld in te lichten over een allergie voor een bepaald geneesmiddel. Maar de bemiddelaar kan ook bedenkingen formuleren of de nodige stappen bij een vermoeden van discriminatie en racisme.

    Merk je dat je nood hebt aan meer achtergrondinformatie of duiding? Vermoed je dat de hulpvrager iets verbergt of dat er iets aan de hand is? Of stel je vast dat jullie elkaar, ondanks de vertaling van de tolk, niet begrijpen? Dan is het aangewezen om een intercultureel bemiddelaar in te schakelen.

    *De mannelijke vorm (hij, zijn …) is genderneutraal bedoeld.